لیست بسته ها:
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / عربی / امتحانات 94-85 (248 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / عربی / بخش 2- ترکیب ،ترجمه و تعریب (826 تست) - قیمت: 120000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / عربی / بخش 1- تجزیه (545 تست) - قیمت: 120000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / فرهنگ و معارف اسلامی / امتحانات 94-85 (248 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / فرهنگ و معارف اسلامی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 92 (80 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / فرهنگ و معارف اسلامی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 93 (145 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / فرهنگ و معارف اسلامی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 94 (150 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / فرهنگ و معارف اسلامی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی سال سوم - 95 (90 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / فرهنگ و معارف اسلامی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 95 (165 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / فرهنگ و معارف اسلامی / سال 1397 (25 تست) - قیمت: 50000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / فرهنگ و معارف اسلامی / سال 1399 (25 تست) - قیمت: 50000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خلاقیت موسیقی / امتحانات 94-85 (249 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خلاقیت موسیقی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خلاقیت موسیقی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 95 (60 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خلاقیت موسیقی / سال 1397 (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خلاقیت موسیقی / سال 1399 (20 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خلاقیت نمایشی / امتحانات 94-85 (254 تست) - قیمت: 90000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خلاقیت نمایشی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خلاقیت نمایشی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 95 (60 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خلاقیت نمایشی / سال 1397 (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خلاقیت نمایشی / سال 1399 (20 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خواص مواد / امتحانات 94-85 (259 تست) - قیمت: 90000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خواص مواد / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خواص مواد / سال 1397 (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خواص مواد / سال 1399 (20 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / درک عمومی هنر / امتحانات 94-85 (299 تست) - قیمت: 90000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / درک عمومی هنر / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / درک عمومی هنر / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 95 (60 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / درک عمومی هنر / سال 1397 (30 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / درک عمومی هنر / سال 1399 (30 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خلاقیت تصویری و تجسمی / امتحانات 94-85 (260 تست) - قیمت: 90000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خلاقیت تصویری و تجسمی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خلاقیت تصویری و تجسمی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 95 (60 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خلاقیت تصویری و تجسمی / سال 1397 (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / خلاقیت تصویری و تجسمی / سال 1399 (20 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / ترسیم فنی / امتحانات 94-85 (251 تست) - قیمت: 90000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / ترسیم فنی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / ترسیم فنی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی- 95 (60 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / ترسیم فنی / سال 1397 (19 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / ترسیم فنی / سال 1399 (20 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / درک عمومی ریاضی فیزیک / امتحانات 94-85 (299 تست) - قیمت: 90000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / درک عمومی ریاضی فیزیک / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / درک عمومی ریاضی فیزیک / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 95 (60 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / درک عمومی ریاضی فیزیک / سال 1397 (30 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / درک عمومی ریاضی فیزیک / سال 1399 (30 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / زبان انگلیسی / امتحانات 92-85 (200 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / زبان انگلیسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 90 (150 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / زبان انگلیسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی سال سوم - 94 (75 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / زبان انگلیسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 91 (50 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / زبان انگلیسی / سال 1397 (25 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / زبان انگلیسی / سال 1399 (25 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / زبان و ادبیات فارسی / بسته 1 (330 تست) - قیمت: 90000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / زبان و ادبیات فارسی / امتحانات 94-85 (250 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / زبان و ادبیات فارسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 92 (80 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / زبان و ادبیات فارسی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / زبان و ادبیات فارسی / سال 1397 (24 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / زبان و ادبیات فارسی / سال 1399 (25 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / زبان عربی / سال 1397 (25 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور هنر / زبان عربی / سال 1399 (24 تست) - قیمت: 30000 ریال

تعداد کل تست ها: 6565 (در 59 بسته و 12 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 2320000 و با تخفیف: 1508000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  1508000  ریال


خرید آنلاین