لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / زبان عمومی / امتحانات 96-88 (517 تست) - قیمت: 180000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران / امتحانات 96-88 (322 تست) - قیمت: 180000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران / نیمسال دوم 98-1397 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران / نیمسال اول 98-97 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / انقلاب اسلامی ایران / امتحانات 96-88 (359 تست) - قیمت: 180000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / فارسی / امتحانات 96-88 (620 تست) - قیمت: 180000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / فارسی / نیمسال دوم 98-1397 (40 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / فارسی / تابستان 1398 (40 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / فارسی / نیمسال اول 98-1397 (40 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / دانش خانواده و جمعیت / نیم سال دوم 98-1397 (30 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / دانش خانواده و جمعیت / نیمسال اول 98-1397 (30 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) / نیمسال دوم 98-1397 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) / نیمسال اول 98-1397 (29 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  / نیمسال اول 98-1397 (30 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / تفسیر موضوعی قرآن / نیمسال دوم 98-1397 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / تفسیر موضوعی قرآن / تابستان 1398 (29 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / تفسیر موضوعی قرآن / نیمسال اول 98-1397 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / نیمسال دوم98 -1397 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / نیم سال اول 98-1397 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / اندیشه سیاسی امام خمینی / نیمسال دوم 98-97 (30 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / اندیشه سیاسی امام خمینی / نیمسال اول 98-97 (30 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) / نیمسال دوم 98-1397 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) / نیمسال اول 98-1397 (28 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / زبان خارجه / نیمسال اول 98-1397 (40 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / اندیشه اسلامی 2 / نیمسال اول 98-97 (30 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / اندیشه اسلامی 2 / نیمسال دوم 98-97 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / اندیشه اسلامی 1 / نیمسال دوم 98-97 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / اندیشه اسلامی 1 / نیمسال اول 98-97 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / فرهنگ و تمدن اسلام و ایران / نیمسال دوم 98-97 (29 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه / فرهنگ و تمدن اسلام و ایران / نیمسال اول 98-97 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال

تعداد کل تست ها: 2633 (در 30 بسته و 15 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 1080000 و با تخفیف: 810000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  810000  ریال


خرید آنلاین